Sökning: "David Randa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Randa.

  1. 1. Samhället värnar om miljön, företag vill öka intäkter. Men kan deras intressen gå mot samma riktning? : En kvalitativ undersökning om hur certifiering för miljöledningsstandard ISO 14001 påverkar företags finansiella intäkter.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Rasmus Nilsson; David Randa; Louise Andersson; [2016]
    Nyckelord :ISO 14000; ISO 14001; Environmental Management Systems; Environmental performance och Stakeholder Theory.;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att ge företag ökad förståelse för hur arbete mot minskad miljöpåverkan även kan vara förenligt med ökade finansiella intäkter.Metod: Vi använder oss av ett intressentbaserat angreppsätt för att besvara studiens frågeställning, där företags benägenhet att aktivt arbeta med miljöledning utgår från de krav som ställs av dess olika intressenter. LÄS MER