Sökning: "David Rosenlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Rosenlund.

  1. 1. Ökade isoleringstjocklekars möjligheter och begränsningar

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Per Eriksson; David Rosenlund; [2020]
    Nyckelord :Lifecycle analysis; environmental impact; insulation; energy; Livscykelanalys; miljöpåverkan; isolering; energi;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Bygg och fastighetssektorn står för en stor andel av de nationella utsläppen av växthusgaser. Studier visar att klimatpåverkan för drift och produktionsfasen är ungefär ekvivalenta. Majoriteten av produktionsfasens klimatpåverkan härstammar från materialen. LÄS MER