Sökning: "David Schönfelder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Schönfelder.

  1. 1. Throwing the die in Georgia: Does swearing an oath make students report honest answers?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :David Schönfelder; [2019-10-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER