Sökning: "David Stenvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Stenvall.

 1. 1. Green Investments Under Uncertainty : - A cross-quantilogram approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elsa Boyer de la Giroday; David Stenvall; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; Renewable energy; Cross-quantilogram; Tail-dependence; Uncertainty;

  Sammanfattning : In this study, we analyze the quantile dependence for green bond returns and renewable energy stock returns with three major asset classes: corporate bonds, stocks and oil. Furthermore, we control the dependence structure for technology, uncertainties as well as lag structures and time-varying effects. LÄS MER

 2. 2. Globaliseringens effekt på lönekvoten mellan hög- och lågutbildade arbetstagare : Empiriska bevis från svenska tillverkningsindustrier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elsa Boyer de la Giroday; David Stenvall; [2017]
  Nyckelord :globalization; outsourcing; wage inequality; intermediate goods; Globalisering; lönekvot; outsourcing; intermediära varor;

  Sammanfattning : Globalisering har de senaste decennierna fått en allt växande betydelse för en liten öppen ekonomi som Sverige. På grund av ökad konkurrens från utlandet har den svenska arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem : Har den nya ersättningspolicyn efter finanskrisen påverkat motivationen hos de anställda på Skandinaviska Enskilda Bankens distrikt Stockholm Norr?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Stenvall; Sara Langöe; [2013]
  Nyckelord :Reward system; compensation policy; motivation; achievement; finance inspectorate; SEB; Belöningssystem; ersättningspolicy; motivation; prestation; finansinspektionen; SEB;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån Finansinspektionens nya regelverk om belöningssystem som infördes 2010 se om det har bidragit till en förändring i motivationen hos medarbetarna på Skandinaviska Enskilda Bankens distrikt Stockholm Norr.Metod: Datainsamlingen görs i form av en kvantitativ enkätundersökning med ett utskick till samtliga medarbetare på de utvalda bankkontoren inom distrikt Stockholm Norr på Skandinaviska Enskilda Banken. LÄS MER