Sökning: "David Swande Eliasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Swande Eliasson.

  1. 1. Mekaniserad spaning i dag och i framtiden

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :David Swande Eliasson; [2009]
    Nyckelord :Mechanized reconnaissance; Mechanized battalion; armored recon; mechanized recon platoon; battalion reconnaissance platoon; reconnaissance by fire; reconnaissance; mekaniserad bataljon; mekaniserad spaning; pansarspaning; mekspaningspluton; bataljonsspaningspluton; stridsspaning; spaning;

    Sammanfattning : Den mekaniserade bataljonens främsta sensor att samla in underlag till underrättelsesektionen är spaningsplutonen. Spaningsplutonen på mekbataljon har bytt organisation över åren och gått från att vara ett terrängbils eller bandvagnsburet förband till sin nuvarande form med stridsfordon 90. LÄS MER