Sökning: "David Tinglöv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Tinglöv.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; värdepapper; personaloptioner; förmånsbeskatting; employee stock options; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw: personaloptioner), which came into force on January 1, 2018. These rules created a new category of employee stock options called qualified employee stock options. LÄS MER

 2. 2. Sverige och särskild skatt på finanssektorn – ’’Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske’’? - En rättsvetenskaplig studie av särskild beskattning av finanssektorn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; FTT; finansiella transaktioner; finansiell verksamhet; internationell beskattning; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida två typer av finansiell beskattning är förenliga med den svenska skatterättens grundprinciper, och om den ena skatten avhjälper den svenska regeringens invändningar mot den andra skatten, för att utreda om någon av dem kan bli gällande svensk skatterätt. De två typer av finansiell beskattning uppsatsen beskriver är dels den av kommissionen föreslagna skatten på finansiella transaktioner, dels den av Internationella valutafonden (IMF) föreslagna skatten på finansiell verksamhet. LÄS MER