Sökning: "David Wiberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Wiberg.

 1. 1. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Wiberg; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

  Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Ultrahögfrekvent RFID:s lämplighet för ickedestruktiv tjockleksmätning av stålfiberarmerad sprutbetong

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik; Uppsala universitet/Mikrosystemteknik; Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Mattias Sandnabba; Dap de Bruijckere; David Wiberg; [2020]
  Nyckelord :RFID; stålfiberarmerad betong; shotcrete; NDT; ickedestruktiv testning;

  Sammanfattning : Målet med projektet är att undersöka om det med matematiska modeller eller datorsimulationer går att förutsäga hur fibermängd mellan 20 kg/m³ och 60 kg/m³ i stålfiberarmerad sprutbetong med tjocklek mellan 5 cm och 15 cm påverkar attenuering av RFID signaler. Detta är intressant att undersöka eftersom RFID är en möjlig teknik att använda för mätning av betongtjocklek. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar av utomhuspedagogik : Hur fritidspedagoger och barn uppfattar pedagogiken utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :David Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Barn; Fritidspedagoger; Uppfattningar; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa fritidspedagogers och barns uppfattningar om utomhuspedagogik. En fenomenografisk ansats har använts genom att intervjua tre pedagoger och två fokusgrupper med barn. LÄS MER

 4. 4. Utformning av kontakteringsdon förundervattensbruk : För sammankoppling av kablar mellan våggenerator och marint ställverk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Gombrii; Sara Wiberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER