Sökning: "David-Alexander Lafage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David-Alexander Lafage.

  1. 1. Finlandssvenskans apokoperade infinitiver i tid och rum

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :David-Alexander Lafage; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en kort sociolingvistisk studie över finlandssvenskadialekter. En variabel, apokoperade infinitiver (bortfall avinfinitivändelse), analyseras utifrån ett allmänt geografiskt samt ettgenerationsbundet perspektiv. LÄS MER