Sökning: "Davidsson Jesper"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Davidsson Jesper.

 1. 1. Geo-temporal Online Analysis of Traffic Rule Violations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Adam Davidsson; Dyako Fatih; Simon Larsson; Jesper Naarttijärvi; Daniel Nilsson; Marcus Svensson; [2020-10-30]
  Nyckelord :Traffic rule violations; Risk estimation; Privacy preservation; Computer vision; Deep learning neural net;

  Sammanfattning : Due to inattention and not complying with traffic regulations, human error accounts forroughly 94% of all traffic accidents. To counter this, the need to develop systems that canidentify traffic rule violations and calculate the risk of collisions. The information reportedcan then be used to implement preventive measures. LÄS MER

 2. 2. Nytta vid tillämpning av miljöcertifieringssystem för miljön och företag inom industriellt byggande : Certifiering av industriella småhusbyggnationer av trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mustafa Noori; Jesper Davidsson; [2017]
  Nyckelord :BREEAM-SE; Energy; GreenBuilding; Industrial wooden houses; LEED; Miljöbyggnad Green building certification systems; BREEAM-SE; Energi; GreenBuilding; Industriella träsmåhus; LEED; Miljöbyggnad Miljöcertifieringssystem;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att välja ett alternativt miljöcertifieringssystem som passar bättre för industriellt byggande av träsmåhus och även beskriva vilken nytta systemet har för både miljön och för trähusföretag inom industriellt byggande.Metod: Arbetet är baserat på kvalitativ metoder och där med används metoderna litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys. LÄS MER

 3. 3. Strategier för ett meningsfullt kvalitetsarbete : En fallstudie av förskolors arbete med underlaget ”Kvalitetsindikator för förskolan” som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Davidsson Jesper; [2017]
  Nyckelord :preschool; quality improvement; assessment; documentation; meaningful;

  Sammanfattning : An empirical case study about what preschool teachers perceive as meaningful methods regarding the "Quality indicator for the preschool", which is a tool to systematize teachersassessment and progression when working with quality improvement. Swedish law states that the preschool must accomplish a systematic quality improvement. LÄS MER

 4. 4. Kunskap – maskinstyrningens framgångsfaktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Andreas Karremo; Jesper Davidsson; [2010]
  Nyckelord :maskinstyrning; utsättning; gps; totalstation; handlingar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Redan 1997 började Skanska Sverige AB att använda sig av maskinstyrning med GPS. Maskinstyrning är en teknik som bygger på att anläggningsmaskinerna har kontakt med satelliter, totalstation eller planlaser. LÄS MER