Sökning: "Day Care"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade orden Day Care.

 1. 1. Aging in place and the sense of it: Exploring the elderly’s perspective on a nursing home located in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Muhamed Krestic; [2023-06-28]
  Nyckelord :”Aging in place”; “sense of place”; place”; “well-being”; “quality of life”; “formal care”; “nursing home”; “elderly”; “välbefinnande”; “livskvalité”; “formell vård”; “äldreboende”; “äldre”;

  Sammanfattning : This study explores the experiences and perspectives of older individuals residing in a nursing home with a focus on factors influencing their well-being and quality of life. The research is guided by three key concepts: Aging in place (policies and practices that allow older adults to reside in a chosen living setting for as long as possible, while avoiding unnecessary relocation), Sense of place (subjective and emotional connections individuals have with a specific place), and place (a location that holds a set of meanings). LÄS MER

 2. 2. Historisk melonodling i varmbänk - samt dess synlighet i historiska trädgårdar idag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Hanna Einarson; [2023-05-12]
  Nyckelord :hot beds; melon; melon cultivation; garden history;

  Sammanfattning : In this thesis, three historical gardening manuals written between 1754 and 1852 were studied to research how melons were historically cultivated in Sweden. The purpose is to evaluate if this is something that should be shown in public historical gardens today and if it is feasible from a time, work, and resource standpoint. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att invänta assistans med en kritiskt sjuk patient, inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mari Axell; Caroline Aronsson Dekinnaird; [2023]
  Nyckelord :nurse; ambulance healthcare; pre-hospital; assistance assignment; inadequacy; insecurity; stress; qualitative method; interview study; sjuksköterska; ambulanssjukvården; prehospital; assistansuppdrag; otillräcklighet; otrygghet; stress; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården behöver hållas uppdaterad inom den medicinska och omvårdnadens utveckling. Detta då sjuksköterskans arbete inom ambulanssjukvården är ett omväxlande arbete, där varje dag är olik. LÄS MER

 4. 4. Att vårda i livets slutskede : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susan Ghaini; Nadin Wahid; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that some patients appreciate nurses and the time they receive, which increases the quality of care. However, others may find the lack of resources and time is clear. Patients mean that nurses have more competence regarding which decisions should be made, however they wish to be involved. LÄS MER

 5. 5. ”Vi måste se till barnets hela dag” : En kvalitativ studie om samverkansmöjligheterna mellan fritidshem och elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Pettersson; Sofie Gillberg; Terese Eneman; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; elevhälsa; elevhälsoteam; samverkan; fritidslärare; yrkesroll; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Skolverket har slagit fast att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. För många elever innebär skoldagen mer än den obligatoriska undervisningen i klassrummet eftersom de spenderar många timmar på fritidshemmet. LÄS MER