Sökning: "Dea Fredriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dea Fredriksson.

  1. 1. FÄNGELSEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ INTAGNAS AKTIVITETSLIV : En litteraturstudie utifrån arbetsterapeuters och intagnas upplevelser

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

    Författare :Sara Larsson; Dea Fredriksson; [2022]
    Nyckelord :Arbetsterapi; miljö; aktivitetsberövande; kriminalvård; arbetsterapiintervention;

    Sammanfattning : Rehabilitering inom kriminalvården syftar till förebyggande insatser mot återfall i brott. Arbetsterapeutens kunskap om sambanden mellan människa, miljö och aktivitet kan användas för att komplettera existerande rehabilitering. LÄS MER