Sökning: "Deaf competence"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Deaf competence.

 1. 1. CHALLENGES AND COMPETENCE IN TEACHING IN INCLUSIVE CLASSROOMS IN RWANDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Delphine Kwizera; [2021-08-16]
  Nyckelord :Inclusive education; Teacher Competence; Rwanda;

  Sammanfattning : Aim: The study explores Rwandan teachers’ perspectives on competencies they have for teaching in inclusive classrooms, the support teachers need to develop their competencies, and the challenges they face in inclusive schools in Rwanda.Theory:Danielson’s Framework for Teaching builds the theoretical framework for this research. LÄS MER

 2. 2. “Det känns som att jag hela tiden måste kämpa för mina rättigheter” : Barndomsdöva personers erfarenheter av kontakt med myndigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vicky Lundgren; Klara Wedding; [2018]
  Nyckelord :deaf; deaf competence; administrative authorities; accessibility; discrimination; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and illuminate how people who are born deaf experience their encounters with administrative authorities. The study was based on qualitative interviews. Several themes were identified in the interviews: knowledge, deaf competence, accessibility, communication, interpreter usage, audism and discrimination. LÄS MER

 3. 3. När dövkompetensen brister hos rättsväsendet : En kvalitativ studie av dövas upplevelse av mötet med rättsväsendet och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Carolina Ekström; [2016]
  Nyckelord :Deaf; Sign language; Deaf competence; Audism; Everyday racism; The justice system; Sign language interpreter; Döva; Teckenspråk; Dövkompetens; Audism; Vardagsrasism; Rättsväsende; Teckenspråkstolk;

  Sammanfattning : Studien undersöker dövkompetensens betydelse (kunskap om döva, teckenspråk och deras kultur) för döva i mötet med rättsväsendet. Syftet är att visa vilka konsekvenser som avsaknaden av dövkompetensen kan få. LÄS MER

 4. 4. Elever på tidig utvecklingsnivå och deras möjligheter till delaktighet genom eget beslutsfattande : En fokusgruppsstudie med tre olika yrkesgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Lindström; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; beslutsfattande; tidig utvecklingsnivå; kommunikation;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to examine how teachers, assistants and residential caregivers talks about the possibilities for student with intellectual and developmental disabilities to participate through decision-making. The study is qualitative and the metodological approach is focus group interviews with three professional. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med en språklig och kulturell minoritetsgrupp. En kvalitativ studie om kuratorers arbete med döva klienter samt deras syn på kulturkompetens och bikulturell kompetens

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Evelina Rasmusson; Evelina Rasmusson; [2013]
  Nyckelord :bicultural competence; deaf; communication; cultural competence; counselor; sign language;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka och beskriva kuratorers arbete med döva och hörselskadade klienter. Frågeställningar som undersöktes var:-Hur beskriver kuratorerna sitt arbete med döva och hörselskadade klienter?-Vilka arbetsmetoder används av kuratorerna i arbetet med döva och hörselskadade klienter?-Vad innebär en kulturkompetens och en bikulturell kompetens enligt kuratorerna?Författaren ville belysa ämnet utifrån ett perspektiv där den professionella är teckenspråkig då hon anser att detta perspektiv saknas i litteraturen. LÄS MER