Sökning: "Deborah Dahan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Deborah Dahan.

  1. 1. Medlingens betydelse vid beslut om åtalsunderlåtelse - En undersökning om medling vid brott avseende unga lagöverträdare och åklagares inställning till medling vid bedömningen av en eventuell åtalsunderlåtelse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Deborah Dahan; [2012]
    Nyckelord :Unga lagöverträdare; Straffrätt; Medling vid brott; Åtalsunderlåtelse; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar medling vid brott, samt åtalsunderlåtelseinstitutet avseende unga lagöverträdare, som regleras i 17§ i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Mitt huvudsakliga syfte är att genom en kvalitativ undersökning försöka utröna i hur stor omfattning och på vilket sätt som medlingsinstitutet påverkar åklagarnas val att meddela åtalsunderlåtelse inom ramen för LUL:s bestämmelser. LÄS MER