Sökning: "Decision service"

Visar resultat 1 - 5 av 665 uppsatser innehållade orden Decision service.

 1. 1. Osäkerhet i ärendehantering : En kvantitativ vinjettstudie om socialsekreterares hantering av barnavårdsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Adela Ahmetovic; Ofelia Sahlborg Arroyo; [2019]
  Nyckelord :Social Service; social worker; case management; children; domestic violence; socialtjänst; socialsekreterare; ärendehantering; barn; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Social workers within child protection are faced with complex cases where they must comply with guidelines and regulations and at the same time also use the knowledge and experience that they as professionals have gained through the work. Research shows that there is also uncertainty among social workers in the management of child cases. LÄS MER

 2. 2. Cross Continental Access of Information and the Boarder Gateway Protocol

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Johan Frisk; [2019]
  Nyckelord :BGP; Boarder gateway protocol;

  Sammanfattning : The usage of technical equipment and the interconnection of all these devices has become essential to our every day life and to provide as good service as possible for the internet of today. However, many have the opportunity to inspect the data as it is being rushed across the globe to provide users with information at the press of a button. LÄS MER

 3. 3. Biträdesfördel inom Göteborgs Förvaltningsrätt : En kvantitativ prövning av biträdesfördelen för domslut inom LSS mål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Linde-Rahr; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Social contract is founded upon the citizens that willingly give up parts of their freedom and resources in exchange for the right to exercise control of government as well as expecting something in return from the government. This something, could for example be justice and equality. LÄS MER

 4. 4. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 5. 5. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Sammanfattning : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. LÄS MER