Sökning: "Decision service"

Visar resultat 1 - 5 av 653 uppsatser innehållade orden Decision service.

 1. 1. Cross Continental Access of Information and the Boarder Gateway Protocol

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Johan Frisk; [2019]
  Nyckelord :BGP; Boarder gateway protocol;

  Sammanfattning : The usage of technical equipment and the interconnection of all these devices has become essential to our every day life and to provide as good service as possible for the internet of today. However, many have the opportunity to inspect the data as it is being rushed across the globe to provide users with information at the press of a button. LÄS MER

 2. 2. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 3. 3. Biggest Effect on Attrition Among Enlisted U.S Marines : A qualitative field study 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sara Fresker; [2019]
  Nyckelord :United States Marine Corps; Attrition; Reenlistment; Dissatisfaction; Rational Choice; Amerikanska Marinkåren; Militär Separation; Missnöje; Rationellt val;

  Sammanfattning : The military has an important role in peace and development work. Having skilled, experienced and knowledgeable personnel on peace-promoting missions abroad is crucial to ensure the missions success. A consequence of attrition is that military organizations lose valuable skills, experiences and qualities of service members. LÄS MER

 4. 4. Från kampanj till givakt : En intervjustudie om kommunikationens roll för en jämställd försvarsmakt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Strandlund; Sofie Grahn; [2019]
  Nyckelord :The Armed Forces; the Recruiting Authority; military service; communication; gender equality; stereotypes; framing; Försvarsmakten; Rekryteringsmyndigheten; värnplikt; kommunikation; jämställdhet; stereotyper; gestaltning;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government decided that the defense should be based on both volunteerism and duty. The military service had then been dormant since 2010 and built entirely on volunteerism. From this political decision, the duty is now gender neutral, which means that the same opportunities and obligations apply to both men and women. LÄS MER

 5. 5. För barnets skull : En kvalitativ intervjustudie kring dagbarnvårdares förhållningssätt till anmälningsplikt och orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Evelina Wilterhag; Sandra Forsell; [2019]
  Nyckelord :home daycare providers; mandatory reporting; child maltreatment; reporting; thematic analysis; theory of action; discretion; dagbarnvårdare; anmälningsskyldighet; barn som far illa; orosanmälningar; tematisk analys; handlingsteori; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I denna studie har tio semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma dagbarnvårdare som arbetar i en kommun i Sverige. Syftet med studien är att utforska dagbarnvårdares förhållningssätt och inställning till sin anmälningsskyldighet och om det finns faktorer som påverkar deras beslut att göra en orosanmälan. LÄS MER