Sökning: "Decking over"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Decking over.

 1. 1. Att dimensionera balkonger : Svårigheter, begränsningar och dimensionsskillnader för trä och stål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Frida Isaksson; Julia Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Stålkonstruktion; träkonstruktion; balkong; dimensionering;

  Sammanfattning : During 1965 - 1974, Sweden had a project which included constructions of real estates, called the million program. In total Sweden produced over a million different dwellings and some of them are now in need of different types of renovations, there among the balconies. Also, a way to increase the value for real estates is to add a balcony. LÄS MER

 2. 2. Investeringsbeslut i komplexa projekt : Fallstudie - Överdäckning av centralstationsområdet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mai Le; Sara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Cost benefit analysis; Option games; Investment decision; Decking over; Samhällsekonomisk analys; option games; investeringsbeslut; överdäckning;

  Sammanfattning : Vid investeringar i komplexa projekt finns det många aspekter att ta hänsyn till och det finns många metoder för att kunna utvärdera dessa investeringar. Komplexa projekt som en överdäckning där nya ytor tillskapas och befintliga trafikleder byggs över genererar fler nyttor än bara ekonomiska. LÄS MER

 3. 3. Att stärka identitet : en studie av landskapsarkitekters tolkningar och konkretisering av visioner på Tenstaterrassen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Axberg; [2017]
  Nyckelord :platsidentitet; gestaltning; miljonprogrammet; Tensta; Tenstaterrassen; landskapsarkitekter;

  Sammanfattning : Järvalyftet i Stockholm är en utvecklingssatsning för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. I Vision Järva 2030 uttrycks bland annat att stadsmiljön i området ska förbätt-ras, samt att områdenas identitet ska stärkas. LÄS MER

 4. 4. Underhåll av Stockholms Överdäckningar : Lärdomar från Söderledstunneln & Södra Station

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Jungnelius; Gustaf Liss; [2015]
  Nyckelord :Överdäckning; Underhåll; Reinvesteringar; Söderledstunneln; Södra Station; Institutionella Förhållanden; Underhållsstrategi; Tunnel Management System; Stockholms stad; Trafikverket; Bostadsrättsförening; Långsiktig hållbar förvaltning;

  Sammanfattning : Recent trend of intense urbanization in combination with a low construction rate have resulted in a serious shortage of available housing in Swedish cities particularly Stockholm. To tackle an existing housing shortage an increased construction rate appears to be a necessity. LÄS MER

 5. 5. Konsten att skapa utrymmen : Förbättringsmöjligheter inför framtida överdäckningsprojekt för att främja samhällsutvecklingen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rowena Gracia Tjong; Maria Ohlanders; [2014]
  Nyckelord :over decking; over decking over roads; transportation of dangerous goods; tunnel; explosion; risks; action; överdäckning; överdäckning över väg; transport av farligt gods; tunnel; explosion; risker; åtgärder.;

  Sammanfattning : En hållbar samhällsutveckling beror på tre faktorer; naturen, människan och samhället. I dagens läge vill människan minimera de påfrestningarna som miljön och omgivningen utsätts för. Det är därför viktigt att se över hur resurserna utnyttjas. LÄS MER