Sökning: "Deema Said"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Deema Said.

  1. 1. Arbetsterapeutiska Interventioner För Vuxna Flyktingar : En Scoping Review

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

    Författare :Deema Said; Juliana Babana; [2021]
    Nyckelord :Asylum seekers; culture; meaningful activities; occupational therapy; treatment; Arbetsterapi; asylsökande; behandling; kultur; meningsfulla aktiviteter;

    Sammanfattning : Antalet flyktingar ökar i dagens samhälle och när de anländer till ett nytt land finns det en risk att de berövas nödvändiga eller meningsfulla aktiviteter. Orsaken till att de drabbas av aktivitetsberövning är på grund av olika faktorer som språk, miljö och kultur. LÄS MER