Sökning: "Deep Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 759 uppsatser innehållade orden Deep Learning.

 1. 1. Deep Learning and the Heston Model:Calibration & Hedging

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Victor Tisell; [2020-07-03]
  Nyckelord :deep learning; deep hedging; deep calibration; option pricing; stochastic volatilty; Heston model; S P 500 index options; incomplete markets; transaction costs;

  Sammanfattning : The computational speedup of computers has been one of the de ning characteristicsof the 21st century. This has enabled very complex numerical methods for solving existingproblems. As a result, one area that has seen an extraordinary rise in popularity over the lastdecade is what is called deep learning. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 3. 3. Ljudklassificering med Tensorflow och IOT-enheter : En teknisk studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.; Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.;

  Sammanfattning : Artificial Inteligens and machine learning has started to get established as reco- gnizable terms to the general masses in their daily lives. Applications such as voice recognicion and image recognicion are used widely in mobile phones and autonomous systems such as self-drivning cars. LÄS MER

 4. 4. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning for Anomaly Detection in Microwave Links : Challenges and Impact on Weather Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olof Engström; [2020]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Time Series; Forecasting; Weather Classification; Microwave Link; CNN; LSTM; Avvikelsedetektering; Tidsserier; Prognostisering; Väderklassificering; Mikrovågslänkar; faltningsnätverk; CNN; LSTM;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is receiving a great deal of attention in various fields of science and engineering due to its promising applications. In today’s society, weather classification models with high accuracy are of utmost importance. LÄS MER