Sökning: "Definition somatisk vård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Definition somatisk vård.

 1. 1. Delaktighetens mångtydighet : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kieron Elofsson; Ida Sandin; [2018]
  Nyckelord :Concept analysis; participation; patient; lifeworld; somatic care; Begreppsanalys; delaktighet; patient; livsvärld; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet delaktighet saknar en entydig definition. Trots detta har sjuksköterskor i Sverige en skyldighet enligt lag att arbeta för att göra sina patienter delaktiga. Betydelsen av vad delaktighet innebär är inte klarlagd och därför kan det uppstå problem i arbetet för delaktighet. LÄS MER

 2. 2. "Att samtala med någon annan, är att tänka tillsammans" : En litteraturstudie om upplevelser av det interprofessionella samarbetet i vårdteamet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eric Rücker; [2012]
  Nyckelord :Vårdteam interprofessionell samarbete genus upplevelser sjuksköterskan;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Att arbeta i interprofessionella vårdteam har i hälso- och sjukvården fått ett stort genomslag, både i Sverige och internationellt. Stora förväntningar ligger på arbetssättet, då det ska effektivisera, ge adekvat vård snabbare och vara mer patientcentrerad. LÄS MER

 3. 3. Skam - ett sår på insidan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Sjölund; Karin Sandgren; [2010-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har valt att belysa skam i den somatiska vården, då vi upplever att det sällan talas om skam som är förknippad med somatisk sjukdom. För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet, den fysiska och psykiska hälsan bör patienten mötas med respekt och värdighet. LÄS MER