Sökning: "Dekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Dekonstruktion.

 1. 1. Ett barnrättsbaserat synsätt som grund för svensk rätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Brodin; [2021-02-12]
  Nyckelord :Barnrättsbaserat synsätt; Barnrättsperspektiv; Rekonstruktionsbehov; Individ; Kompetens; Skyddsbehov; Generaliseringar; Barnkonventionen; Processbehörighet; 36§LVU;

  Sammanfattning : I uppsatsen utvecklas och tillgängliggörs ett tillvägagångssätt för hur ett barnrättsbaserat synsätt kan ges genomslag i rättsreglerna om barnets processbehörighet och möjlighet att komma till tals i 36 § LVU. Resultatet synliggör också hur motsvarande analyser i studier av andra rättsregler kan göras på sikt vilket kan bli en viktig del i implementeringen av ett barnrättsbaserat synsätt i hela den svenska rätten. LÄS MER

 2. 2. Representation av huvudkaraktärer med mörk hudfärg i bilderböcker : Studie av ett biblioteks utbud av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Hansson; [2021]
  Nyckelord :Representation; bilderböcker; bibliotek; normkritiskt perspektiv; postkolonial teori.;

  Sammanfattning : Det är vanligt förekommande att förskolor lånar bilderböcker från bibliotek. Jag vill därför i denna studie analysera ett biblioteks utbud av bilderböcker som har huvudkaraktär med mörk  hudfärg. Syftet är att ifrågasätta och belysa om det finns en vithetsnorm i bibliotekets utbud  av bilderböcker. LÄS MER

 3. 3. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 4. 4. Kärleksbudskapet och realpolitiken : En analys av Svenska kyrkans engagemang i migrationspolitiken

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Efraimsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Migrationsfrågor; Kärleksbudskapet; Dekonstruktion; Reinhold Niebuhr; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har flera gånger offentligt engagerat sig i migrationsfrågan. I den här uppsatsen analyseras, utifrån en dekonstruktion av skriften ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”, hur Svenska kyrkans nationella ledning använder kärleksbudskapet för att motivera sitt engagemang i migrationspolitiken. LÄS MER

 5. 5. Tonade armar och definierade magrutor : Hur könsnormer kan synliggöras i design av hälso- och träningsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hannah Bartmar; Sara Borgersen; [2021]
  Nyckelord :critical design; deconstruction; gender system; separation; health and workout applications; Kritisk design; dekonstruktion; genussystem; separation; hälso- och träningsapplikationer;

  Sammanfattning : Samhället vi lever i är uppbyggt av ett genussystem som baserar sig på könsnormer. Könsnormerna bygger på bland annat principen separation, som bygger på tanken att män och kvinnor utgör två separata grupper som anses ha olika könsspecifika egenskaper. LÄS MER