Sökning: "Del del helhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1026 uppsatser innehållade orden Del del helhet.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Manliga ishockeyspelares upplevelser av lagsammanhållning : En kvalitativ studie om lagsammanhållning och dess påverkan på idrottslig prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vega Carlberg; Ludvig Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cohesion; performance; Group Environment Questionnaire; team sports; sammanhållning; prestation; Group Environment Questionnaire; lagidrott; ishockey;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser lagmedlemmar inom ett manligt ishockeylag har kring sammanhållning, samt vilka faktorer som upplevs vara betydande för social sammanhållning och uppgiftsorienterad sammanhållning. Syftet med studien var även att få en fördjupad kunskap kring hur lagets upplevda sammanhållning påverkar den idrottsliga prestationen. LÄS MER

 3. 3. Communication, collaboration and belongingness in virtual teams : mapping out enablers and constraints

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Saga Fristedt; [2021]
  Nyckelord :Virtual teams; ICT; Communication; Collaboration; Belongingness; Media Richness; Virtuella team; ICT; Kommunikation; Samarbete; Samhörighet; Media Richness;

  Sammanfattning : In an increasingly digital world, virtual work becomes more common every year. Additionally, virtual work has suddenly become the reality for a large part of the world’s population due to the coronavirus pandemic. Therefore, a study on virtual teamwork is currently of high relevance. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutens roll inom teamet vid behandling av psykisk ohälsa hos unga vuxna : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; young adults; teamwork; physiotherapist s experiences; qualitative content analysis; Psykisk ohälsa; unga vuxna; teamarbete; fysioterapeuters upplevelse; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa är i dagens samhälle vanligt, framförallt rapporteras det att allt fler barn och ungdomar får vård och behandling för psykiatriska diagnoser. Detta medför att vårdköerna växer och därmed ställs höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER