Sökning: "Delade turer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Delade turer.

 1. 1. Personalens sjukfrånvaro som en kvalitetsaspekt i vård och omsorg: en kvalitativ studie av sjukfrånvaro och dess betydelse för hållbar kompetensförsörjning i hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alma Maslan; [2017]
  Nyckelord :competency; elderly care; quality improvement; staff continuity; work conditions; arbetsmiljö; hemtjänst; kvalitetsförbättring; kompetens; personalkontinuitet; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Att värna och behålla en verksamhets mest värdefulla tillgång – dess mänskliga resurser – är av stor vikt för verksamhetens hållbarhet och framgång. Hälsa och ohälsa kopplat till arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor har därför under en lång tid intresserat forskare. LÄS MER

 2. 2. Det är inte kul med det går : En kvalitativ studie om hur undersköterskor i äldreomsorgen upplever delade turer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Paulina Svensson; [2016]
  Nyckelord :partial shifts; assistant nurses; elderly care; delade turer; undersköterskor; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how assistant nurses in the care of elderly experiences partial shifts. It was based on six different semi-structured interviews with assistant nurses in the elderly care and then analyzed. It is a qualitative research of subjective thoughts and experiences from assistant nurses. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av delade turer och dess påverkan på hälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Högström; Emelie Gäskeby Mars; [2015]
  Nyckelord :Delade turer; delade pass; hälsa; flexibilitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om delade turer (arbetsform där arbetsdagen delas upp i två pass med en längre paus på flera timmar emellan) vilket har uppkommit genom att arbetsmarknaden har blivit mer flexibel då efterfrågan på anpassning i arbetslivet har förändrats. Syftet med vår undersökning var att undersöka om medarbetare upplevde att delade turer påverkade deras mentala, fysiska och sociala hälsa. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsdirektivets likabehandlingsprincip och undantaget för lön. -Analys av genomförandet i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Brikell; [2014]
  Nyckelord :Bemanningsdirektivet; Arbetsrätt; Uthyrningslagen; Labour Law; Likabehandlingsprincipen; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen har under de senaste årtiondena vuxit kraftigt i Sverige och är idag en etablerad del av arbetsmarknaden. Behovet av att reglera bemanningsbranschen rättsligt insåg EU redan tidigt och efter många turer och skilda åsikter i frågan så kunde EU 2008 beslutaom bemanningsdirektivet. LÄS MER