Sökning: "Delaktighet i grundsärskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Delaktighet i grundsärskolan.

 1. 1. Samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel En kvalitativ studie i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Lilja; Annelie Hedin-Ryan; [2020-01-15]
  Nyckelord :Grundsärskola; samtalsmatta; språksvårigheter; AKK; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med studien var att öka kunskapen om hur samtalsmattan fungerar somkommunikationshjälpmedel för elever i språksvårigheter på två grundsärskolor och engymnasiesärskola. Våra frågeställningar var; Vilka aspekter är centrala för att samtalsmattanska fungera som ett AKK- hjälpmedel? Hur fungerar samtalsmattan som ett AKK- hjälpmedelför eleven att uttrycka åsikter och känslor? Vilka strategier behöver man som samtalsledare?Hur fungerar samtalsmattan ur kommunikationssynpunkt vid utvärdering av skol- ochelevarbeten. LÄS MER

 2. 2. Utmanande lärande i träningsskolan : Lärares beskrivning av möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lindell; Kristin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; compulsory school for children with severe learning disabilities; knowledge development; developmental disabilities; teaching; curriculum; participation and learning; inclusion; Intellektuell funktionsnedsättning; träningsskolan; kunskapsutveckling; utvecklingsstörning; undervisning; läroplan; delaktighet och lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. För att besvara studiens syfte formulerades tre frågeställningar: Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive homogena gruppsammansättningar?, Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers kunskapsutveckling? och Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers kunskapsutveckling? Studien analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar att det viktigaste lärandet sker tillsammans med andra. LÄS MER

 3. 3. Elevers inflytande i grundsärskolan : Några lärares beskrivningar av grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Mari Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disability; participation; pupil influence; special needs; compulsory school for pupils with learning disability.; Intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; elevinflytande; särskilda behov; grundsärskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to knowledge about the influence of pupils in compulsory school for pupils with learning disability in parent-teacher conferences and in the work on individual developing plans (IUP) by examining teachers´ descriptions about this topic. The study has been done through a qualitative research approach, and five teachers who teach in compulsory school for pupils with learning disability has been interviewed. LÄS MER

 4. 4. Allt hänger ju ihop : Lärares förståelse om lärmiljöns betydelse för utveckling av elevers kommunikativa och sociala delaktighet i grundsärskolan, inriktning ämnesområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Nilsson Sandberg; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; Compulsory school for children with severe learning disabilities; accessible learning environment; participation; communicative relationship-oriented perspective; the model of accessibility; utvecklingsstörning; grundsärskolan; tillgänglig lärmiljö; delaktighet; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; tillgänglighetsmodellen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rektorers perspektiv på inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Steijner Matilda; Matilda Steijner; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Fritidshem; Inkludering; Intellektuell funktionsvariant; Grundsärskolan;

  Sammanfattning : I Sverige strävar vi sedan ett tag tillbaka efter en skola för alla. Vad en skola för alla betyder är tolkningsbart och vad det innebär i praktiken beror på vem som tolkar. Det kanske mest diskuterade inom debatten är grundsärskoleelevernas plats i den svenska skolan. LÄS MER