Sökning: "Delara Nejabat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Delara Nejabat.

  1. 1. Upplevd livskvalitet efter en viktreducerande kirurgi

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Delara Nejabat; Ingrid Wigren; [2017]
    Nyckelord :bariatric surgery; mental health; obesity; quality of life; weight loss; fetma; livskvalitet; obesitaskirurgi; psykisk hälsa; viktminskning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som ökar successivt i både Sverige och övriga världen. Människans fysiska, psykiska och sociala livskvalitet påverkas av övervikt och fetma. Personer med svår fetma kan erbjudas en viktreducerande kirurgi när tidigare försök till viktminskning har misslyckats. LÄS MER