Sökning: "Delegering"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Delegering.

 1. 1. Relationen mellan inkludering och ledarskap: komplexiteten i att leda olikheter utifrån HR-praktikers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Gabriella Bryngemark; Felicia Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Ledarskap; Inkluderande ledarskap; Inkluderande kultur; Mångfald; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vikten av ledares förståelse för hur medarbetares olikheter kan tas tillvara inom organisationer uppmärksammas allt mer i nutida forskning. Att leda olikheter på ett sätt där alla känner sig inkluderade kan dock vara komplext och relationen mellan inkludering och ledarskap är ännu inte tillräckligt utforskad. LÄS MER

 2. 2. DYAMO Project Report : Report documenting the planning, development and final product of a mobile application developed for the company DYAMO

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonatan Holmbäck; Pontus Asp; [2021]
  Nyckelord :Flutter; App Development; Android; iOS; Mentoring; Chat App; App; Flutter; Apputveckling; Android; iOS; Mentorskap; Chatt-app; App;

  Sammanfattning : DYAMO is a company who strive to empower students to succeed in their studies by setting them up with a mentor that the student can depend on for motivation and help. Furthermore, the students should be able to stay anonymous to the mentors. However, DYAMO does not yet have their own platform to work with. LÄS MER

 3. 3. Att delegera eller inte? : En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattningar av patientsäkerhet inom hemsjukvård i samband med delegering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Mira Andiani; Erika Baludda; [2021]
  Nyckelord :Delegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; sjuksköterskor; uppfattning;

  Sammanfattning : Background: The health care system is facing a dilemma because of theincreasing demand of care and as well as the shortage of graduate level nurses andnurses with specialization. Earlier studies show that the shortage of nurses has ledto the necessity of delegating tasks to unlicensed health care personnel. LÄS MER

 4. 4. Vid livets slutskede : Vårdpersonals erfarenhet av att vårda det andliga och existentiella

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecka Bergström; Rebecka Lithner; [2021]
  Nyckelord :End-of-life care; experiences; healthcare professionals; spiritual and existential care; qualitative literature study; Andlig och existentiell vård; erfarenheter; kvalitativ litteraturstudie; palliativ vård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur människor hanterar vetskapen att livet är på väg mot sitt slut kanskilja mycket. Gemensamt för många palliativa patienter är en andlig och existentielloro. Andlig vård kan öka både livskvalitet och välbefinnandet hos dessa patientersamt minska den ångest som många upplever inför den stundande döden. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonals erfarenheter av infektionsprevention inom vård i hemsjukvård och på vårdboende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emelie Englund; Ida-Maria Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Care hygiene; healthcare-related infection; home health care; infection prevention; nursing; self-care; Egenvård; infektionsprevention; omvårdnad; vårdhygien; vård i hemmiljö; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för vård utanför sjukhusen har ökat till följd av den demografiska utvecklingen i världen med en ökande andel äldre och fler individer som är i behov av regelbunden vård. Samtidigt växer problemen med vårdrelaterade infektioner vilket medför nya infektionspreventiva utmaningar för vårdpersonal. LÄS MER