Sökning: "Delila Kadric"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Delila Kadric.

 1. 1. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Birth Orders Effect on Non-Suicidal Self-Injury and Perceived Parental Support

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Delila Kadric; Ludvig Löfquist; [2018]
  Nyckelord :non-suicidal self-injury; perceived parental support; birth order; gender; icke-suicidalt självskadebeteende; upplevt föräldrastöd; placering i syskonskaran; kön;

  Sammanfattning : In this study we investigated the effects of birth order and gender on nonsuicidalself-injury and perceived parental support. This study’s main purposewas to challenge the current use of birth order in psychology. The studyincluded a short questionnaire assessing birth order, gender, perceived parentalsupport and non-suicidal self-injury. LÄS MER