Sökning: "Delirium och intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Delirium och intensivvård.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som kan förebygga delirium hos intensivvårdspatienten : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rojda Coskun; Josefine Carlsén; [2022]
  Nyckelord :Delirium; intensivvård; omvårdnadsåtgärder; förebyggande sjukvård; Delirium; Intensive Care Unit; Nursing Interventions; Preventive Health Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium hos intensivvårdspatienten är ett komplext neuropsykiatriskt syndrom med fluktuerande karaktär som kan leda till sämre prognos och ökat vårdlidande för patienten. Dessutom leder tillståndet till ökade samhällskostnader. Genesen tros vara multifaktoriell där risk och utlösande faktorer kan påverka förekomsten. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskan och teamets förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förebygga intensivvårdsdelirium hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Ebba Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Förebygga; intensivvårdsdelirium; intensivvårdssjuksköterska; observationsstudie; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på en intensivvårdsavdelning är inte riskfritt. Inom intensivvård fokuserar omvårdnaden till att ge patienten en så god livskvalité som möjligt. Patienter som kräver intensivvård riskerar trots det att ådra sig många komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium på intensivvårdsavdelningar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Emelie Elmhorn; Carl Wennberg; [2022]
  Nyckelord :Delirium; Intensive care; Nurse; Person-centered care; Delirium; Intensivvård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Delirium is a serious complication of care in the ICU and the nurses’ proximity to the patient provides good opportunities for early detection, prevention and treatment. The aim of this study was to investigate nurses' experiences of caring for adult patients with delirium in intensive care units, in order to improve the nursing care for these patients. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdsdelirium - ett vanligt fenomen som ofta hamnar i skymundan : En kvalitativ studie med deduktiv ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Jonsson; Rebecca Olsson; [2022]
  Nyckelord :Content analysis; Delirium; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Delirium; Erfarenhet; Innehållsanalys; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas omkring 80 procent av alla patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning av intensivvårdsdelirium. Patienterna utsätts för flertalet negativa faktorer som kan utlösa intensivvårdsdelirium. Forskning visar på att intensivvårdsdelirium skapar ett lidande hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Verkliga upplevelser av overklighet – en systematisk litteraturöversikt om patienters upplevelser av delirium

  Magister-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Nina Praks; [2021-06-24]
  Nyckelord :delirium; upplevelser; patient; intensivvård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en akut cerebral dysfunktion och ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter som vårdas inom intensivvården. Tillståndet är välkänt sedan 1950-talet och för med sig svåra konsekvenser för de drabbade. LÄS MER