Sökning: "Deloitte"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Deloitte.

 1. 1. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Scaling Innovation : A framework for large corporations based on practical and theoretical insights

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Rebecca Borglund; Cecilia Rönnberg; [2021]
  Nyckelord :scaling definition; scaling preconditions; scaling transition; premature scaling; scaling readiness; progress validation; innovation metrics; and scaling metrics; definition av skalning; förutsättningar för skalning; övergång till skalning; förtida skalning; förberedelse av framsteg; validering av framsteg; mått på innovation och mått på skalning;

  Sammanfattning : To survive in today’s highly competitive and fast changing environment large corporations continuously have to develop themselves and their value offering. As a way to manage this, many have established innovation departments to deal with the company’s offerings. LÄS MER

 3. 3. CSR-aktiviteter & CSR-kommunikation : En kvalitativ undersökning av praxis inom Deloitte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Måns Lindgren; Thu Uyen Dang; [2021]
  Nyckelord :CSR activities; CSR communication; Swedish auditing companies; Deloitte; big four; CSR-aktiviteter; CSR-kommunikation; svenska revisionsföretag; Deloitte; big four;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Social Responsibility, CSR, är ett begrepp som förklarar hur företag engagerar sig i tre olika områden: ekonomiskt, miljömässigt, och socialt för att anpassa sig till den samhällsekonomiska utvecklingen. CSR är en aspekt som blir alltmer vanlig för företag att tillämpa genom att långsiktigt nå sina mål. LÄS MER

 4. 4. Distansledarskap på en digital arbetsplats : Om hur ledarskap förändras och utmanas då det förmedlas via informations- och kommunikationsteknik vid distansarbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Karlström; Jacob Rhan; [2021]
  Nyckelord :IKT-förmedlat distansledarskap; ansikte-mot-ansikte-ledarskap; digital arbetsplats; distansarbete; e-ledarskap; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Den digitala transformationen av arbetsplatsen har enligt Bartsch et al. (2020) påskyndas av att många verksamheter till följd av Covid-19-pandemin tvingats övergå till distansarbete. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar efterfrågan på revision av non-Big 4? : En studie sedan avskaffandet av revisionsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lindström Emelie; Kristofersson Malin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffade Sverige, som näst sista land inom EU, revisionsplikten för småföretagare (Frivision, 2011, s. 6). Detta innebar att endast företag vilka överskred två av tre gränsvärden för de två senaste räkenskapsåren,var tvingade till revision. LÄS MER