Sökning: "Deltagande i beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Deltagande i beslutsfattande.

 1. 1. Att vinna Generation Z interpersonella tillit. En kvantitativ studie med syftet att ta reda på vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Jansson; Alexander Wiksten; [2021-11-24]
  Nyckelord :Generation Z; Interpersonell tillit; Kommunikation; Integritet; Deltagande i beslutsfattande; Feedback på arbetsprestationer; Empowerment; Välvilja; Överordnades förmåga;

  Sammanfattning : De flesta undersökningarna avseende en uppströms relation från underordnad till överordnad åsyftande interpersonell tillit har i retrospektiv en allt för allmängiltig ståndpunkt till urvalet vilket ämnats att studera. Förevarande studie förhåller sig till Generation Z (födda år 1995–2015) som ett explicit urval där undersökningen kretsar kring vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsmålvaktens involvering i lagets offensiva spel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Stefan Arnshed; [2021]
  Nyckelord :Attacking play; Build-up play; Decision making; Football; Goalkeeper involvement; Goalkeeper positioning; Soccer; Soccer goalkeeper; Anfallsspel; Beslutsfattande; Fotboll; Fotbollsmålvakt; Målvaktens involvering; Målvaktens positionering; Uppbyggnadsspel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera målvaktens involvering i spelet för ett elitsatsande U17-lag, samt analysera om ökat deltagande av målvakten i spelet statistiskt leder till fler respektive färre offensiva bollkontroller, målchanser, samt mål. Metod: Arbetet har genomförts utifrån en strukturerad empirianalys av formen icke- deltagande observationsstudie. LÄS MER

 3. 3. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 4. 4. Stora mängder användardata för produktutveckling : Möjligheter och utmaningar vid integrering av stora mängder användardata i produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Theodor Bengtsson; Jonas Hägerlöf; [2021]
  Nyckelord :User data; Product development; Product development process; AI; Artificial intelligence; ML; Machine learning; Opportunities; Challenges; Integration; Användardata; Produktutveckling; Produktutvecklingsprocessen; AI; Artificiell intelligens; ML; Maskininlärning; Utmaningar; Möjligheter; Integrering;

  Sammanfattning : Teknikutvecklingen har bidragit till ökad mängd användardata företag har tillgång till och väntas fortsätta öka. Företag som integrerar användardata i sina produktutvecklingsprocesser väntas uppnå konkurrensfördelar. Arbetets syfte handlar om att undersöka möjligheter och utmaningar vid integrering av stora mängder användardata. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att främja barn till delaktighet i vårdmöten : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teija Jonasson; Camilla Karlsson; [2021]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelser; barn; deltagande; beslutsfattande; kommunikation;

  Sammanfattning : Barns delaktighet är ett aktuellt ämne inom hälso och sjukvård om hur sjuksköterskan ska få barnet involverat i sin vård. Det har stärkts av att barnkonventionen har blivit lag i Sverige 1 januari 2020. LÄS MER