Sökning: "Delwara Kiran Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Delwara Kiran Khan.

  1. 1. Äktenskapet och det förändrade samhället : en kvalitativ studie om den förändrade giftermålsfrekvensen under 1900-talet

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Delwara Kiran Khan; [2011]
    Nyckelord :1900-talet; Äktenskap; Giftermålstaten; Samhällsutveckling; Kvinnorörelsen;

    Sammanfattning : In the past, the meaning of marriage has been an agreement between two people to live together and have children in a legitimate manner. The marriage was not just to form a couple; it was also to merge two families together. LÄS MER