Sökning: "Demand-pull policies"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Demand-pull policies.

  1. 1. Energy Policies and Directed Technical Change : How Governments Incentivize Firms to Invests in Renewable Energy innovation

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Christopher Roberts; [2019]
    Nyckelord :Renewable energy; Policies; Firm; Innovation; Demand-pull policies; Technology-push policies; Carbon tax and Transition-phase.; Förnyelsebar energi; Politik; Företag; Innovation; efterfråga stimulanspolitik; teknikstimulanspolitik; Koldioxidskatt; övergångsfas;

    Sammanfattning : Policies are regarded as the most important instrument in redirecting invention Policies are regarded as the most important instrument in redirecting invention investments away from fossil fuel technologies towards renewable energy technologies. Despite the importance and urgency in decarbonizing the economy, the literature on how different energy policies effect the development of renewable energy technologies is relatively scarce. LÄS MER