Sökning: "Demens BPSD"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Demens BPSD.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom och arbetssätt i att lindra beteendemässiga och  psykiska symtom vid demens : En kvantitativt undersökande studie bland sjuksköterskor som arbetar vid postoperativa vårdavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Patrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge; nurses’; musculoskeletal injuries; Alzheimer’s Disease; BPSD; kunskap; sjuksköterskor; muskuloskeletala skador; Alzheimers sjukdom; BPSD;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie som undersöker detta fenomen närmare. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadspersonalens upplevelser av bemötande i demensvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Frida Hänninen; Lisbet Pallin; [2019]
  Nyckelord :dementia; treatment; nursing staff; person-centered care; demens; bemötande; omvårdnadspersonal; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få en demenssjukdom innebär att olika färdigheter och funktioner försämras allt eftersom. Det är också vanligt att personer med demenssjukdom drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) någon gång under sjukdomens förlopp. De varierande symtomen kan vara svåra för vårdpersonal att möta. LÄS MER

 3. 3. TERAPEUTISK DJURKONTAKTS PÅVERKAN PÅ BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Espenberg Törnfeldt; Erik Palm; [2019]
  Nyckelord :Animal-Assisted therapy; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Dementia; Evidence-based practice; Quantitative studies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens är en snabbt växande patientgrupp både i Sverige och runt om i världen där siffran förväntas stiga till 152 miljoner personer världen över till år 2050. Sjukdomen är irreversibel och upp till 90% av alla med demens upplever någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) i olika former som till exempel aggression eller depression. LÄS MER

 4. 4. ATT FÖRSTÅ OCH ATT GÖRA SIG FÖRSTÅDD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Holmgren; Mattias Söderberg; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Demens; Erfarenheter; Kommunikation; Kvalitativ studie; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade andelen äldre personer i befolkningen, förväntas även antalet personer med demenssjukdom växa. Uppemot nio av tio av personerna uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) där bland annat agitation är vanligt förekommande. LÄS MER

 5. 5. Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Isabell Hansen; Elina Palmhed; [2018]
  Nyckelord :Behavioral and psychological symptoms of dementia; BPSD; non-pharmacological interventions; nursing; person-centered approach; systematic review; content analysis.; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; BPSD; icke-farmakologiska interventioner; omvårdnad; personcentrerat förhållningssätt; systematisk översikt; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt vanligare. Psykologiska och motoriska besvär som orsakas av demenssjukdomar har samlingsnamnet, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). LÄS MER