Sökning: "Demens BPSD"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Demens BPSD.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad vid demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
  Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans bemötande av patienter med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Julia Sporre Dufva; Sara Backman; [2019]
  Nyckelord :Demens; Sjuksköterskans bemötande; BPSD;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom kan leda till stora beteendemässiga förändringar hos en person som i sin tur kan leda till utmanande beteenden såsom agitation och oro, detta gör att sjuksköterskor upplever det svårare att vårda patienter med demenssjukdom än patienter utan demenssjukdom. Det är viktigt att se vad svårigheterna kan bero på för att se lösningar och kunna ge personer med demenssjukdom bättre vård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att bedriva personcentrerad vård relaterat till personer med demenssjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Shaka Mollakuqe; Tea Stankovic; [2019]
  Nyckelord :BPSD; dementia; experience; person centered care; nurse s role.; BPSD; demenssjukdom; erfarenhet; personcentrerad vård; sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Invånare i Sverige uppnår högre ålder än tidigare och fler diagnostiseras med demenssjukdom. Vården av personer med demenssjukdom är väldigt sårbar och forskning har visat att personcentrerad vård kan skapa bättre livskvalitet för denna grupp. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom och arbetssätt i att lindra beteendemässiga och  psykiska symtom vid demens : En kvantitativt undersökande studie bland sjuksköterskor som arbetar vid postoperativa vårdavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Patrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge; nurses’; musculoskeletal injuries; Alzheimer’s Disease; BPSD; kunskap; sjuksköterskor; muskuloskeletala skador; Alzheimers sjukdom; BPSD;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie som undersöker detta fenomen närmare. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar till en förbättrad interaktion med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demens inom äldrevård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jennifer Hjalmarsson; Elin Kaur; [2019]
  Nyckelord :Demens; Beteendesymtom; Social interaktion; Vårdhem; Intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund Demens är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar som drabbar hjärnan och är vanligast i åldersgruppen 65 år och äldre. I Sverige insjuknar varje år cirka 24 000-25 000 personer i en demenssjukdom. LÄS MER