Sökning: "Demenssjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Demenssjukdomar.

 1. 1. Sångens påverkan på personer med demenssjukdomar – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Liedström; Josefine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Nursing; People with dementia; Person-centered care; Singing.; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Personer med demens-sjukdomar; Sång.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 130000-150000 människor med demenssjukdom. Vid demens-sjukdom är det vanligt med beteendemässiga och psykologiska symtom, detta är plågsamt för personen med demenssjukdom, anhöriga samt vårdpersonal. Sjuksköterskan har som uppgift att individanpassa och respektera individens specifika behov och integritet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter kring omvårdnaden av människor med demenssjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Barker Strömbom; Tove Wetterskog; [2021]
  Nyckelord :caring; dementia; person centred care; nurses’ experience; demens; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In Sweden there are approximately 130 000 to 150 000 people suffering from dementia and according to research this number may double by the year 2050. Dementia is a chronic disorder meaning it is irreversible and those suffering from dementia will deteriorate with time, therefore patients often need specialist care. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET ATT BEVARA INTEGRITETEN HOS ÄLDRE MED DEMENSSJUKDOM PÅ SJUKHUS : EN SYSTEMATIK LITTERATURATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alice Nakindja; [2021]
  Nyckelord :dementia; nursing care; integrity; qualitative research; privacy; hospitals; older people 65 ; respect; patient.; Demens; omvårdnad; integritet; kvalitativ forskning; privatliv; sjukhus; äldre 65 ; respekt; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar i samhället samtidigt som hälsoproblemen ökar för de allra flesta. Ungefär hälften av de patienter som vårdas på sjukhus är äldre människor. Äldre patienter är sårbara och riskerar att utsättas för sjukdomar och skador. LÄS MER

 4. 4. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Hansen; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; canine cognitive dysfunction; djurmodell; humana sjukdomar; hund; jämförande forskning; terapihundar;

  Sammanfattning : Idag finns nästan 800 ärftliga sjukdomar som drabbar hundar. För majoriteten av dessa finns liknande humana sjukdomar vilket gör komparativa studier mellan hund och människa intressanta. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med en demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Sarén; Matilda Parkkila; [2021]
  Nyckelord :Demenssjukdom; upplevelse; Afaf Meleis Transitionsteori;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn på ett flertal neurologiska sjukdomar som karakteriseras av progressiv minnesförlust, minskad förmåga till abstrakt tänkande, försämrad beslutsförmåga, personlighetsförändring samt svårigheter att förstå och tolka olika föremål och situationer. Uppskattningsvis finns det cirka 36 miljoner människor i världen som har en demenssjukdom. LÄS MER