Sökning: "Demokratididaktik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Demokratididaktik.

  1. 1. Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2019]
    Nyckelord :Demokratididaktik; demokratiuppdrag; kunskapsuppdrag; samhällsundervisning; skola;

    Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. LÄS MER