Sökning: "Demokratisering"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet Demokratisering.

 1. 1. En kvantitativ jämförande studie av samband mellan partisystem, socialt kapital och demokratisering i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ronny Swami; [2021]
  Nyckelord :Sub-Saharan African; democratization; modernization; social capital; party system.;

  Sammanfattning : Most Sub-Saharan African countries are not yet considered democracies, but it is worth noting that almost all of them are fighting for democracy, and some countries have successfully crossed the threshold of democracy. However, the pace of democratization across the African region is uneven. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 3. 3. Vox Populi, Vox Dei: Om religionens påverkan på demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Martinsson Löf; Benjamin Petersson; [2021]
  Nyckelord :religion; demokrati; demokratisering; moderniseringsteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Åsikterna går isär kring om religion ska anses ha en betydelsefull roll som förklaring till demokrati och demokratisering. Med avstamp i frågeställningen om religion är en förklaringsfaktor till demokrati och om religion påverkar förutsättningarna för demokratisering undersöker vi sambandet mellan olika religioner och demokrati i två olika statistiska studier där vi också kontrollerar för indikatorer för den alternativa förklaringsfaktorn modernisering. LÄS MER

 4. 4. The Lipset Hypothesis

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Anderek; Victor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Tunisien; Sverige; Demokratisering; Demokrati; Seymour Martin Lipset; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Lipset Hypothesis är Seymour Martin Lipsets teori om demokratiseringar, grundad i demokratins korrelation med de fyra variablerna industrialisering, urbanisering, utbildning, och välstånd. Denna undersökning vill pröva teorin mot de två fallen Sverige och Tunisien, vilka genomgick demokratiseringar med 100 år dem emellan. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie om Chile och Peru : Orsaker kring den rådande demokratiseringsskillnaden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ivan Alvear Bello; [2021]
  Nyckelord :Juan Linz; Alfred Stepan; Demokratisering; Democratization; Democracy; Demokrati; Chile; Peru; Arenas;

  Sammanfattning : This study aims to demonstrate the reasons why there is a prevailing difference in democratization between the south American countries Chile and Peru. By applying democratization researchers, Juan Linz, and Alfred Stepans framework: The Five Arenas of a Consolidated Democracy, and a causal mechanism. LÄS MER