Sökning: "Den digitala köpprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Den digitala köpprocessen.

 1. 1. Vilket vin rekommenderar du?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gustafsson; Bisera Bajric; Stina Castor; [2021]
  Nyckelord :eWOM; Facebook groups; Trust; eWOM intention; Buying process; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka eWOM genom Facebookgrupper för att få en djupare förståelse för vilka intentioner som finns bakom varför användare väljer att dela och ta del av rekommendationer genom Facebookgrupper samt varför dessa väljer att förlita sig på personerna bakom rekommendationerna. Ambitionen är att vi med denna studie ska bidra med teoriutveckling av befintlig litteratur inom eWOM genom att öka förståelsen för hur konsumenter påverkas av rekommendationer genom Facebookgrupper. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Annie Ericsson; Martyna Maria Wilczynska; [2021]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; konsumentattityder; digital köpprocess; digitala plattformar; the tricomponent attitude-modellen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag. Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al. LÄS MER

 3. 3. En resa i Coronatider

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Stephen Bullock; Filip Lundblad; Hannes Svensson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats avser att undersöka hur köpprocessen ser ut för konsumenter i generationerna Baby Boomers och Silent Generation under pågående Coronapandemi. Arbetet kommer tydligt fokusera på de fem stegen i The five-stage model för att bidra med ytterligare teoretisk kunskap om köpprocessen online, för konsumenter inom de valda generationerna. LÄS MER

 4. 4. Think like a brand, act like a publisher : En kvalitativ studie om rörligt material som en del av egenproducerad content marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Larsson; Nicole Scherdin; [2020]
  Nyckelord :Content marketing; Brand publishing; Marknadsföring; rörligt material; köpprocessen;

  Sammanfattning : Som ett resultat av digitaliseringen har dagens konsumenter blivit allt svårare att nå via traditionella marknadsföringsmetoder. Som följd av detta måste företag hitta nya strategier för att effektivt nå ut till sin målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER