Sökning: "Den goda modern"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Den goda modern.

 1. 1. Reglering av ekologisk hållbar utveckling i detaljplaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Aspenberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ecological sustainability; sustainable development; detailed development plan; Hållbarhet; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; detaljplan;

  Sammanfattning : En ökande befolkning kombinerat med en kraftig urbanisering gör att städer växer i snabb takt, både i världen i stort och här i Sverige. En växande befolkning ställer krav på ökat byggande och för att säkerställa goda förhållanden för framtida generationer är en hållbar stadsutveckling nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Spectral Portfolio Optimisation with LSTM Stock Price Prediction

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Nancy Wang; [2020]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; LSTM; Spectral factor model; Portfolio optimisation; Stock price prediction; Time series analysis; Risk estimation; Spectral risk; Frequency-specific beta decomposition; Artificiella neurala nätverk; LSTM; Spektralfaktormodell; Portföljoptimering; Aktieprispredikering; Tidsserieranalys; Riskestimering; Spektra risk; Frekvensspecifik beta dekomposition;

  Sammanfattning : Nobel Prize-winning modern portfolio theory (MPT) has been considered to be one of the most important and influential economic theories within finance and investment management. MPT assumes investors to be riskaverse and uses the variance of asset returns as a proxy of risk to maximise the performance of a portfolio. LÄS MER

 4. 4. ''Samverkan är A och O''

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alma Lindén; [2020]
  Nyckelord :identifiering; människohandel; polis; regionkoordinator; samverkan; Collaboration; Human trafficking; Identifying; Police; Regional coordinator;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är en lukrativ och organiserad brottslighet som kan beskrivas som en modern slavhandeln. De som utsätts för människohandel får ofta svåra psykiska men, i vissa fall berövas de på sina liv. Oftast är offer i människohandeln från länder med socioekonomiska utmaningar och annan social problematik. LÄS MER

 5. 5. Den goda modern : En kvalitativ studie om samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Unnerud; [2020]
  Nyckelord :Den goda modern; förskola; förskollärare; jämställdhet; normkritiskt perspektiv; samhällsmoder; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med mer kunskap och en djupare förståelse för hur förskollärare och vårdnadshavare uppfattar sin samverkan utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Upprinnelsen till ämnet är att det finns stora brister i den aktuella kunskapsmassan. LÄS MER