Sökning: "Den proximala utvecklingszonen"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Den proximala utvecklingszonen.

 1. 1. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Ny i läraryrket : En enkätstudie med kvantitativa och kvalitativa inslag om mentorskapets betydelse för den nya läraren under dennes introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Ahlberg; Petra Skött; [2023]
  Nyckelord :Introduktionsperiod; nya lärare; sociokulturellt perspektiv; kvantitativa och kvalitativa enkäter;

  Sammanfattning : Denna enkätstudie med både kvantitativa och kvalitativa inslag syftar till att få ökad kunskap om hur en tilldelad mentor under introduktionsperioden kan påverka den nya lärarens professionella utveckling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800), 2 kapitlet §22, ska en nybliven lärare som examinerats tidigast 2014 ha haft rätt till en introduktionsperiod med tilldelad mentor under sitt första läsår i yrket. LÄS MER

 3. 3. ”Tillsammans blir vi smartare än en”. : En kvalitativ studie om lågstadielärares syn på litteratursamtal i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Gyllensvan Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Litteratursamtal; intervju; systematisk observation; kollaborativt lärande; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor; lågstadielärare; Tengbergs läsarter; Chambers samtalsmodell;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie ska undersöka hur tre lärares arbetssätt och inställning till litteratursamtal i undervisningen ser ut. Tidigare forskning visar på många fördelar för elevers språk- och begreppsutveckling samt ett flertal andra positiva effekter på elevernas lärande genom litteratursamtal. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling i de samhällsorienterade ämnena.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jonna Lindahl; Elin Sehovac; [2023]
  Nyckelord :modersmål; proximala utvecklingszonen; samhällsorienterande ämnen; sociokulturellt perspektiv på lärande; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Följande text behandlar svenska som andraspråkselevers språk- kunskapsutveckling i desamhällsorienterade ämnena utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Andraspråkselever tenderar att prestera sämre i skolan på grund av deras brister i begreppsligförståelse. LÄS MER

 5. 5. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER