Sökning: "Den rationella beslutsmodellen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Den rationella beslutsmodellen.

 1. 1. Dynamisk beslutsmodell för leverantörsval vid komplexa leverantörsvalsprocesser : En fallstudie på Logosol ett litet industriföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Annika Hasselblad; [2017]
  Nyckelord :Decision analysis; process mapping; complex supplier selection process; dynamic decision-making model.; Beslutsanalys; processkartläggning; komplex leverantörvalsprocess; dynamisk beslutsmodell.;

  Sammanfattning : Predictive decision theory explains how humans should make decisions in practice given that they are not always perfect rational decision makers. Based on the prescriptive decision theory, this study addresses criticism of universal decision making models for supplier selections which have the notion of being used uniquely in all types of supplier choice situations. LÄS MER

 2. 2. Företagsbesiktning : genomförande i praktiken och dess roll i beslutsprocessen när ett företagsförvärv är aktuellt

  Magister-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Hana Karamehmedovic; Amela Ramic; [2012]
  Nyckelord :due diligence företagsbesiktning företagsförvärv förvärvsstrategi beslutsmodell;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur företagsbesiktning genomförs i praktiken av revisions- och advokatbyråer samt hur och varför företagsbesiktning används i beslutsprocessen hos fallföretagen när ett företagsförvärv är aktuellt. Vi har även som syfte att diskutera hur företagsbesiktningen kommer att utvecklas i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Business Intelligence-system och deras inverkan på rationellt beslutsfattande : En studie på två företag

  Magister-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Robin Lagerström; Fredrik Ährlig; [2009]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI-system; rationellt beslutsfattande;

  Sammanfattning : I alla typer av organisationer måste beslut fattas och att kunna fatta korrekta beslut är en avgörande faktor för om en organisation ska bli framgångsrik eller ej. En stark tradition bland ekonomer är att beslut bör fattas utifrån den så kallade rationella beslutsmodellen, där beslutsfattare antas ha tillgång till den nödvändiga informationen för att kunna fatta väl underbyggda beslut i enlighet med de övergripande organisatoriska målen. LÄS MER

 4. 4. Beslut och Business Intelligence : Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Biberic; Hampus Hodell; [2007]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI; beslutsstöd;

  Sammanfattning : Den globala ekonomin har gjort att företag är beroende av säker information som ska hjälpa dem att fatta bättre beslut. Allt fler företag agerar på den globala marknaden vilket gör konkurrensen större. Därför behöver företag allt mer och säkrare information. LÄS MER

 5. 5. SAS - en flygande beslutsgång

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Haglund; Anders Hjerpe; [2004]
  Nyckelord :SAS; beslutsgång; synergieffekt; beslutsprocesser och rationalitet;

  Sammanfattning : A1146 Problem: De frågor som ställs är: Vilken slags beslutsgång och vilka beslutstyper det studerade företaget SAS har valt? Den klassiska rationella beslutsmodellen har fått utstå en viss kritik, men kan företag tillämpa modellen ändå? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det om ett företag väljer att använda sig av en rationell beslutsgång? Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera SAS koncernens beslutsgång. Det som avses med SAS:s beslutsgång är den förändringsprocess företaget använder för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. LÄS MER