Sökning: "Den sura"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Den sura.

 1. 1. Neutralization of acidic wastewaters with the use of landfilled Electric Arc Furnace (EAF) high-alloyed stainless-steel slag : An upscale trial of the NEUTRALSYRA project

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rahul Puthucode; [2019]
  Nyckelord :Landfilled High-alloyed Electric Arc Furnace EAF slag; Slag neutralization potential; Slag recycling;

  Sammanfattning : The landfilling of slag obtained from the high alloyed Electric Arc Furnace (EAF) steel making process, constitutes an environmental treat for society as well as an economical problem for the companies producing it, due to the costs related to waste management practices. Conventional methods of slag recycling are abundantly used among the steelmaking business, but due to their particular physical properties, high- alloyed EAF slags cannot be properly valorized. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling för rening av gips från Sysavs avfallsanläggning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nursena Cicek; [2019]
  Nyckelord :kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sysav tar emot och förbränner brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk. Vid förbränningen bildas rökgaser som bland annat innehåller svaveloxid. Rökgaserna behöver gå igenom en avsvavlingsprocess eftersom svaveloxid utgör en stor hälsofara på grund av sin toxicitet. Reningsprocessen för rökgaserna består av två skrubbar. LÄS MER

 3. 3. "OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR" : En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Araxsia Kalous; Sura Hadi; [2019]
  Nyckelord :honor; power; social workers; violence; violence of honor; Sweden; heder; makt; socialarbetare; våld; hedersvåld; Sverige;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det kulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av mängden organiskt kol i ett område med sura sulfatjordar i Kristianstads kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Thérese Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Total organic carbon; dissloved organic carbon; pH; distribution pattern; acid sulfate soil; agricultural land; drainage; ditch system; Totalt organiskt kol; löst organiskt kol; pH; fördelningsmönster; sur sulfatjord; jordbruksmark; dränering; dikessystem;

  Sammanfattning : I Fredriksdalsvikens naturreservat i Kristianstads kommun skedde omfattande metalläckage efter en översvämning sommaren 2007 som orsakade skador på djur- och växtliv. De kraftiga metalläckagen misstänks härledas till sura sulfatjordar. LÄS MER

 5. 5. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Bjarnestig; [2018]
  Nyckelord :diet; häst; magsår; motion; träning; tävling;

  Sammanfattning : Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. LÄS MER