Sökning: "Denis Friberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denis Friberg.

  1. 1. Omvårdnad vid typ 2 diabetes : En litteraturöversikt om faktorer som påverkar patienters hälsa och välbefinnande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Denis Dujso; Peter Fastesson; [2010]
    Nyckelord :Diabetes type 2; self-management; patient education; lifestyle; motivation; experiences; Diabetes typ 2; egenvård; patientundervisning; livsstil; motivation; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det är av stor vikt att förstå patientens roll inom diabetesvården. Vårdgivarenmåste kunna hjälpa patienten med patientundervisning och livsstilsförändring. Patientensmotivation och egenvård går hand i hand och patienten spelar en viktig roll i hanterandetav hans eller hennes diabetes typ 2 sjukdom. LÄS MER