Sökning: "Denise Duran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denise Duran.

  1. 1. Det gemensamma hälsofrämjande arbetet : En studie om hur det hälsofrämjande arbetet kan stärkas genom samverkan mellan elevhälsoteamet och fritidshemmet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

    Författare :Denise Duran; Julia Ottosson; [2020]
    Nyckelord :health promotion; interprofessionel collaboration; leisure time centre; pupil health team; sense of coherence SOC ; salutogenic perspective; hälsofrämjande; samverkan; fritidshem; elevhälsoteam; känsla av sammanhang KASAM ; salutogent perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidshemmet och skolans elevhälsoteam arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Det för att synliggöra om ett behov av samverkan mellan fritidshemspersonal och elevhälsoteamet fanns och hur det gemensamma uppdraget kan verka stärkande för det hälsofrämjande uppdraget. LÄS MER