Sökning: "Denise Riley"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denise Riley.

  1. 1. ”Barn FÅR ha sin integritet” : En kvalitativ studie om barns kroppsliga integritet i förskolan ur fyra förskollärare och fyra förskolechefers perspektiv.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Denise Riley; Julia Östin; [2019]
    Nyckelord :förskola; förskollärare; förskolechefer; förhållningssätt; kroppslig integritet; makt; normer;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur fyra förskollärare och fyra förskolechefer beaktar och arbetar med barns kroppsliga integritet i förskolan. Den valda metoden för studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyseras utifrån ett normkritiskt perspektiv med fokus på makt och normer. LÄS MER