Sökning: "Dennis Gyllner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dennis Gyllner.

 1. 1. Införandet av K3-regelverket - vad anser de större fastighetsföretagen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dennis Gyllner; Pär Carlsson; [2013]
  Nyckelord :K3; K3-regelverket; komponentavskrivning; upplysning om verkligt värde; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Införandet av K3-regelverket - vad anser de större fastighetsföretagen?         Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi; inriktning redovisning Författare: Pär Carlsson och Dennis Gyllner             Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling Datum: 2013 - juni Syfte: Denna studie har flera delsyften. Det första är att utreda och beskriva vad de, i studien ingående, större onoterade fastighetsföretagen anser om införandet av det nya redovisningsregelverket K3 innan det träder i kraft år 2014. LÄS MER

 2. 2. Metoder för intern redovisning i medelstora tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dennis Gyllner; Viktor Sandén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Titel: Metoder för intern redovisning i medelstora tjänsteföretag   Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi; Redovisning   Författare: Dennis Gyllner & Viktor Sandén   Handledare: Stig Sörling   Datum: 2012 - Januari   Syfte: Syftet med studien är att belysa olika metoder som finns tillgängliga för intern redovisning och med utgångspunkt från dessa lyfta fram förslag på den metod som på bästa sätt levererar underlag för den ekonomiska styrningen inom medelstora tjänsteföretag.   Metod: Studien bygger på ett hermenuetiskt synsätt och en kvalitativ forskningsmetod där empirin består av intervjuer och enkäter. LÄS MER