Sökning: "Densify cities"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Densify cities.

 1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 2. 2. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jack Richold; [2020]
  Nyckelord :Martí Franch; maintenance; gardening; interstitial; succession;

  Sammanfattning : Medan städer förtätas, går obebyggda områden med tvetydiga värden förlorade. Sådana platser möjliggör för en ny form av grönområden samtidigt som de innebär en utmaning, då deras upplevda värde måste höjas samtidigt som platsens särart ska bevaras. LÄS MER

 3. 3. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 4. 4. A New Planning Approach - preparing for an increased flood risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Astrid Rosén Steen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design; City Planning; Planning Development; Climate Adaptation; Flood Risk; A New Approach; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : How should we deal with city planning in a world that is rapidly turning urban, without destroying valuable nature assets along the way? The last decades are proof that the system we are using today is not up to the challenge. Therefore this thesis is showing a new approach to how comprehensive city planning can grow from nature based values and a deeper understanding of a city’s foundation. LÄS MER

 5. 5. Bullerskärmar i betong : En teknisk studie om gröna bullerskärmar i betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik; Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Mohammad Ahmadi; Vilhelm Wirell; [2019]
  Nyckelord :Akustik; Bullerplank; Butong; Hållfasthet; Växtväggar;

  Sammanfattning : As cities grow and densify, the amount of traffic in and through settlement also increases. Horizontal surfaces are increasingly disappearing in favor of housing and infrastructure. This leads to increased noise levels and increased emissions in both residential and green belts. LÄS MER