Sökning: "Dental Results"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden Dental Results.

 1. 1. Rotfyllningskvalitet vid endodontiska behandlingar på studentklinik med utgångspunkt från kliniska och röntgenologiska parametrar.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Rashed Ahmad; Rahmani Nazir; [2023]
  Nyckelord :Rotfyllningskvalitet; endodontiska behandlingar; studentklinik; elektronisk apexlokalisator; indikatorbilden; rotfyllningsbilden; Malmö Tandvårdshögskola; tänders; läkningsbilder; EAL; arbetslängd; rotfyllningar; rotkanalinstrumentering; överinstrumentering; underinstrumenteras; rotkanalsystem; röntgenologisk apex; anatomisk apex; apikalt foramen; minor apikal foramen; major apikal foramen; cement-denin gräns; CDJ; apikal konstriktion; Root ZX; Morita; guttaperka; CBCT; periapikala röntgenbild; rötter; incisiver; caniner; premolare; molarer; överkäkenm underkäken; antal besök; kofferdam; kavumpreparation; Covid-19 pandemin; instrumenteringsdjup;

  Sammanfattning : Syfte: Att granska hur väl indikatorbilden och rotfyllningsbilden överensstämmer utifrån mätningar med elektronisk apexlokalisator. Dessutom granskas om rotfyllningskvalitet är beroende av tandtyp och antal besök samt om det förekommer någon skillnad på behandlingsproceduren före eller under COVID-19 pandemin. LÄS MER

 2. 2. Paying the Piper : The Consequences of Including Generic Prices in Reimbursement Decisions for Prescription Pharmaceuticals

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Klockhoff; Wilmer Larsson; [2023]
  Nyckelord :pharmaceutical reimbursement; genericization; endogenous pricing; treatment displacement; cost-effectiveness analysis; R D incentives;

  Sammanfattning : Objectives: The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) is responsible for deciding which prescription pharmaceuticals should be subsidized in Sweden. Cost-effectiveness analyses are fundamental to its decision-making, but future price reductions following patent expiry are excluded from these analyses. LÄS MER

 3. 3. Omsorgspersonals attityder och kunskaper kring sköra eller beroende äldres orala hälsa : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Judith Lahti; Maja Elfving; [2023]
  Nyckelord :oral health; nursing DCBS; elderly; older; oral health care; nursing staff; home care; nursing home; attitude; knowledge; Oral hälsa; nursing DCBS; äldre; oral hälsovård; omsorgspersonal; hemtjänst; vård- och omsorgsboende; attityd; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar samtidigt som allt fler äldre i Sverige har sina tänder i behåll. Fler kvarvarande tänder och komplicerade restaurationer i munnen ställer större krav på utförd oral hälsovård för den äldre individen och de som ger omsorg till den sköra eller beroende äldre. LÄS MER

 4. 4. Tandhygienisters arbetssätt och välmående under Covid-19 : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ayda Jafari; Salina Ly; [2023]
  Nyckelord :Qualitative Study; mental health; sense of coherence; Covid in dental care; Kvalitativ studie; mental hälsa; känsla av sammanhang; Covid i tandvården;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Covid-19 var ett nytt fenomen i samhället och har medfört nya erfarenheter och upplevelser inom vårdrelaterade yrken. Genom att ta del av tandhygienisternas upplevelser i arbetet under pandemin erhålls ökade kunskaper om Covid-19 inom tandvården. Detta medför en förbättrad förståelse inför framtida pandemier. LÄS MER

 5. 5. Kvantifiering av sjukdomars svårighetsgrad vid prioriteringar av sjukvårdsresurser : En jämförelse av kvantitativ och kvalitativ metod

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cristina Beer; Isabelle Sandstedt; [2023]
  Nyckelord :Hälsoekonomi; svårighetsgrad; absolute shortfall; proportional shortfall; QALY; behov;

  Sammanfattning : The Swedish healthcare system strives to maximize the health of the population and at the same time consider a fair distribution of health. In this consideration, the severity of disease is an important attribute as high severity signals a higher need for healthcare. LÄS MER