Sökning: "Dental care"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Dental care.

 1. 1. Går det att identifiera en mer avgörande faktor för DMFT-index hos 12-åriga barn i ett urval av länder?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Wedad Moussa; Monika Czubala; [2020]
  Nyckelord :12-åringar; biologiska faktorer; CAPP; DMFT-index; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att framställa och identifiera om det finns en mer avgörande faktor för DMFT-index bland de undersökta biologiska och socioekonomiska faktorerna. Material och metod: En kvalitativ dokumentanalys har utförts med narrativ beskrivning av de undersökta faktorernas betydelse för 12-åriga barns DMFT-index i ett urval av länder över tid. LÄS MER

 2. 2. Oberoende äldres upplevelse av svensk tandvård : Ur ett livscykelsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Felicia Wanfors; Emma Grimmehed; [2020]
  Nyckelord :Dental care; Experience; Independent elderly; Life-cycle perspective; Oral health; Livscykelperspektiv; Oberoende äldre; Oral hälsa; Tandvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to investigate how independent elderly people experience the development of dental care in Sweden. Method and design: The design of the study is qualitative with an inductive approach. Seven elderly was included in the study. The data was collected through seven interviews. LÄS MER

 3. 3. Using Dental Imaging to Identify Women At-Risk of Osteoporosis: A Cost-Effectiveness Analysis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Nikola Stanisic; Bojan Jocic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Osteoporosis is a term for “porous bone” and is seen as a major health problem due to the high costs of treating osteoporosis-related fractures, which often are the first signs of the disease. A wide range of studies have shown the possibility of identifying changes in the structure and density of the jaw bone tissue that are associated with osteoporosis through dental images. LÄS MER

 4. 4. Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla och kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod : En litteraturöversikt av svenska forskningsresultat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Viktoria Hallbäck; Celina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Cognitive behavioral therapy; dental anxiety; dental fear; dental phobia; Kognitiv beteendeterapi; tandvårdsrelaterad ångest; tandvårdsrädsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån svenska forskningsresultat kartlägga bakomliggande faktorer till tandvårdsrädsla och undersöka vilken effekt kognitiv beteendeterapi (KBT) har på tillståndet. Metod: Sökningen efter svenska vetenskapliga artiklar har gjorts genom Dentistry of Oral Sciences, MEDLINE och CINAHL. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan Lean och arbetstillfredsställelse i Folktandvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mihret Brdar; Sara Söderlind; [2020]
  Nyckelord :Lean; Arbetstillfredsställelse; Tandvård; Hälso- och sjukvård; Value Stream Mapping; Standardiserat arbetssätt; 5S och Visuell styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Trycket har ökat på Folktandvården under de senare åren på grund av en befolkningstillväxt vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för personalen och vårdköerna. Samtidigt rapporterar nästintill samtliga regioner en brist på tandläkare. LÄS MER