Sökning: "Dentalsits"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Dentalsits.

  1. 1. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Julia Harling; [2022]
    Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER