Sökning: "Department of Agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Department of Agriculture.

 1. 1. Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Maria Olsson; [2018]
  Nyckelord :mikroorganismer; mikrober; bakterier; svampar; gynna; nytta; odling; marktäckning; plöjning; organiskt material;

  Sammanfattning : Jordens mikroliv har visat sig vara känsligt för de störningar som människan orsakar vid brukning av jorden. Ett rikt mikroliv är viktigt för jordens funktionalitet och antalet mikroorganismer kan ses som en indikator för jordens hälsa och kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emmy Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. LÄS MER

 3. 3. Homogenization of tomato and apricot juice concentrate and a sensory analysis of its effect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ulrich Hermann Koppmaier; [2018]
  Nyckelord :Homogenization; Fruit juice; Fruit juice concentrate; Tomato; Apricot; sensory analysis; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Juice homogenization is mostly done to create smaller fiber particles, which reduces the sedimentation velocity to a lower level. So far, fruit juice concentrate is diluted to juice before it is homogenized. LÄS MER

 4. 4. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emilie Åberg; [2018]
  Nyckelord :distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Sammanfattning : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. LÄS MER

 5. 5. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER