Sökning: "Design vetenskaplig studie"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Design vetenskaplig studie.

 1. 1. Exploring the experienced usefulness of the PSD framework in a mixed natural built environment : scientific literature review and on-site assessment of Henriksdalshamnen in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Fanny Spezia; [2022]
  Nyckelord :perceived sensory dimensions; residential area assessment; residential area planning; urban assessment; urban planning; environmental psychology;

  Sammanfattning : As more and more people globally move to urban areas, the need to understand how people perceive the urban setting to plan and design better urban environments, that also favor general well-being among its dwellers, seems evident. This has been recognized within environmental psychology (EP) research, which has indeed aided the understanding of human perception and experience of the urban setting. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv och erfarenheter kring spelifiering bland User Experience Designers - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktoria Björkman; [2022]
  Nyckelord :gamification; User Experience Design; ethical regulations; research; spelifiering; User Experience Design; etiska regelverk; forskning;

  Sammanfattning : Spelifiering är ett koncept i relation till beteendepåverkande design, vilken har gagnat stor popularitet under de senaste åren. I den vetenskapliga litteraturen beskrivs spelifiering som en metod där spelmekaniker används i andra interaktiva kontexter än spelsystem, och anses därmed innebära implementation av bland annat poängsystem och topplistor i system med syftet att uppnå vissa mål. LÄS MER

 3. 3. Ett plus ett är lika med ett : En fallstudie om projektstyrningsmodeller inom ny produktutveckling

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Susanna Johansson; Paulina Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :NPD; project management; process development; construction vehicle industry; NPD; projektstyrning; processutveckling; entreprenadfordonsbranschen;

  Sammanfattning : Frågeställningar: F1: Vilka synergier existerar mellan processen för utförande av NPD och projektstyrning inom entreprenadfordonsbranschen i Sverige? F2: Vilka är utmaningarna i att integrera NPD processen med processen för projektstyrning?        Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka utförandet av NPD processen inom branschen entreprenadfordon i Sverige, detta för att finna synergier mellan denna process samt processen för projektstyrning.    Metod: Studiens forskningsansats är av abduktiv karaktär där forskningsdesignen är en fördjupad fallstudie tillsammans med en kvalitativ analysmetod. LÄS MER

 4. 4. Machine learning in quaywall design

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Joris Langevald; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today we live in a world where technology is changing the world and projects around us at a rapid pace. It is believed companies will have to change their operations to maintain an edge. At Movares, a Dutch engineering consultancy firm, they recognize the importance of digital transformation. LÄS MER

 5. 5. Kommuners arbete för industriell och urban symbios : Erfarenheter och utformning av ett verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofie Nyman; Alice Engström; [2021]
  Nyckelord :industrial symbiosis; urban symbiosis; tools for industrial and urban symbiosis; municipal sustainability work; environmental strategic work; industriell symbios; urban symbios; verktyg för industriell och urban symbios; kommuners hållbarhetsarbete; miljöstrategiskt arbete;

  Sammanfattning : As the world's population increases, so does the use of resources and thus also the amount of waste. This is an unsustainable resource use trend, with low resource efficiency and high throughput, but can be counteracted with a circular economy. In recent years, an increasing number of initiatives have been taken to strengthen sustainability work. LÄS MER