Sökning: "Desirée Färdigs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desirée Färdigs.

  1. 1. Personers upplevelser av livskvalité och det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Desirée Färdigs; Matilda Johansson; [2018]
    Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtstopp; Livskvalité; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 rapporterades 7938 fall i Sverige där personer drabbats av hjärtstopp, varav 1317 personer överlevde. Syrebristen som uppstår vid ett hjärtstopp kan orsaka skador på kroppen efter endast några minuter, därför är det av vikt att se hur dessa personer upplever livskvaliteten och det dagliga livet. LÄS MER